Home    Raport Bieżący nr 40/2012
   Temat:
Powołanie osoby zarządzającej.

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd INTAKUS S.A. informuje, iż w dniu 1 czerwca 2012 r. Rada Nadzorcza Spółki powołała Pana Bogdana Ludkowskiego do pełnienia funkcji Członka Zarządu. Pan Bogdan Ludkowski jest absolwentem Politechniki Wrocławskiej, Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego, specjalność-konstrukcje budowlane. W latach 1985-1986 pracował na stanowisku kierownika robót w Spółdzielni Pracy Wrembud. Następnie, w latach 1986-1987 zajmował stanowisko kierownika grupy remontowo-budowlanej w Spółdzielczym Klubie Sportowym Burza. Począwszy od 1988 Pan Bogdan Ludkowski prowadził samodzielną działalność gospodarczą, w latach 1988-1991 jako Zakład Budowlany Bogdan Ludkowski, następnie od 1991 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku pod firmą Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Budownictwa INTAKUS. Od dnia 16 marca 2009 roku do dnia 17 kwietnia 2012 roku Pan Bogdan Ludkowski pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej INTAKUS S.A. Pan Bogdan Ludkowski posiada udziały w spółce Żernicki Rynek Sp. z o.o. i pełni obowiązki Prezesa Zarządy oraz udziały w spółce Pod Wisznią Sp. z o.o.. Przedmiotem działalności wymienionych spółek jest działalność deweloperska, jednak aktualnie obydwie spółki nie prowadzą działalności w/w zakresie. Pan Bogdan Ludkowski jest udziałowcem i Prezesem Zarządu w spółce AML Sp. z o.o.. Pan Bogdan Ludkowski prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą PPiRB BLU88 Bogdan Ludkowski o podstawowym profilu działalności dotyczącym prac projektowych, usług hotelowych i gastronomicznych. Pan Bogdan Ludkowski nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.