Home    Raport Bieżący nr 39/2015
   Temat:
Ustanowienie hipoteki łącznej przez Spółki zależne od Emitenta

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Spółki CFI HOLDING S.A. (Emitent, Spółka) z siedzibą we Wrocławiu informuje, iż w dniu 12 września 2015 roku, spółki zależne od Emitenta tj. Spółka Central Fund of Immovables Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi oraz Spółka Wrocławskie Centrum SPA Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, złożyły oświadczenie o ustanowieniu hipoteki łącznej kaucyjnej o najwyższym stopniu pierwszeństwa do kwoty 150.000.000,00 (słownie: sto pięćdziesiąt milionów) złotych na:

  1. a) nieruchomości zabudowanej budynkiem magazynowo – biurowym, zlokalizowanej w Warszawie przy ul. Słomińskiego, dla której prowadzona jest księga wieczysta oznaczona numerem: KW WA4M/00307261/4, znajdującej się w użytkowaniu wieczystym Spółki Central Fund of Immovables Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi;

 

  1. b) nieruchomości zabudowanej budynkiem, zlokalizowanej we Wrocławiu przy ul. Teatralnej, dla której prowadzona jest księga wieczysta oznaczona numerem KW WR1K/00133424/9, której właścicielem jest Spółka Wrocławskie Centrum SPA Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu;

 

  1. c) nieruchomości niezabudowanej położonej w centrum Łodzi składającej się z kilku działek o łącznej powierzchni 3.854 m², opisanych w odrębnych księgach wieczystych oznaczonych numerami: KW LD1M/00246138/6, LD1M/00038275/7, LD1M/00273730/4, LD1M/00246062/2, których właścicielem pozostaje Spółka Central Fund of Immovables Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi.

 

Hipoteka łączna kaucyjna do kwoty 150.000.000,00 (słownie: sto pięćdziesiąt milionów złotych) na opisanych wyżej nieruchomościach, została ustanowiona na rzecz administratora hipoteki  w osobie adwokata dr Andrzeja Jakubca, stosownie do art. 31 ust 4 ustawy o Obligacjach, celem zabezpieczenia roszczeń Obligatariuszy w stosunku do Central Fund of Immovables Sp. z o.o. z tytułu maksymalnie 100.000 (stu tysięcy) Obligacji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1.000 (tysiąc) złotych każda Obligacja oraz o łącznej wartości nominalnej nieprzekraczającej 100.000.000 (sto milionów) złotych, o kolejnych numerach rozpoczynających od 000001 do numeru nie wyższego niż 100.000, w związku z zamiarem emisji obligacji przez Spółkę Central Fund of Immovables Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 38/2015 z dnia 9 września 2015 roku.

 

Pomiędzy administratorem hipoteki w osobie adwokata dr Andrzeja Jakubca a Emitentem, Spółką Central Fund of Immovables Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, jak również pomiędzy administratorem hipoteki, a Spółką Wrocławskie Centrum SPA Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławia, nie zachodzą powiązania osobowe, ani kapitałowe.

 

Pomiędzy Emitentem, a wskazanymi wyżej spółkami zależnymi od Emitenta zachodzą powiązania kapitałowe, albowiem Emitent pozostaje jedynym wspólnikiem Spółki Central Fund of Immovables Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, która jest wspólnikiem Spółki Wrocławskie Centrum SPA Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu. Pomiędzy Emitentem, a Spółką Central Fund of Immovables Sp. z o.o. oraz Spółką Wrocławskie Centrum SPA Sp. z o.o. zachodzi również powiązanie osobowe, albowiem Wiceprezes Zarządu Emitenta Pan Michał Kawczyński pozostaje równocześnie Prezesem Zarządu Spółki Wrocławskie Centrum SPA Sp. z o.o. oraz Wiceprezesem Zarządu Spółki Central Fund of Immovables Sp. z o.o.

 

Wartość hipoteki przekracza 10% wartości przychodów Grupy Kapitałowej CFI Holding S.A. za ostatnie cztery kwartały obrotowe, a tym samym spełnia przesłanki uznania oświadczenia o jej ustanowieniu za znaczące.