Home    Raport Bieżący nr 39/2012
   Temat:
Odwołanie osoby zarządzającej.

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 21 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd INTAKUS S.A. informuje, iż w dniu 1 czerwca 2012 roku, Rada Nadzorcza Emitenta odwołała Andrzeja Aleksandrowicza z funkcji Członka Zarządu.