Home    Raport Bieżący nr 38/2015
   Temat:
Zamiar emisji obligacji przez Spółkę zależną od Emitenta

Zarząd Spółki CFI Holding S.A. (zwaną dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 8 września 2015 roku, Zarząd Spółki Central Fund of Immovables Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia  Wspólników Spółki Central Fund of Immovables Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi z dnia 8 września 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na emisję obligacji oraz upoważnienia zarządu do podjęcia wszystkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do emisji obligacji, podjął uchwałę w sprawie emisji przez Central Fund of Immovables Sp. z o.o. obligacji serii A.

 

Emisja obejmie do 100.000 obligacji na okaziciela o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 100.000.000,00 (słownie: sto milionów złotych).

 

Obligacje będą obligacjami pięcioletnimi, odsetkowymi, zabezpieczonymi. Cel obligacji nie został określony w rozumieniu przepisów ustawy o obligacjach. Oferta obligacji będzie prowadzona w formie oferty niepublicznej w rozumieniu ustawy o obligacjach, poprzez ofertę kierowaną do indywidualnie określonych adresatów, którym zostaną przedstawione szczegółowe warunki emisji obligacji. O dojściu emisji obligacji serii A do skutku, Zarząd CFI Holding S.A. powiadomi odrębnym raportem.

 

Celem emisji obligacji przez Central Fund of Immovables Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, jest pozyskanie kapitału pozwalającego na nabycie przez Spółkę zależną od Emitenta, nowych aktywów pozwalających na rozwój prowadzonej działalności, a poprzez to zwiększenie przychodów Grupy Kapitałowej CFI Holding S.A.

 

Wartość planowanej emisji Obligacji przekracza 10 % kapitałów własnych Emitenta, jak również 10 %  wartości przychodów Grupy Kapitałowej CFI Holding S.A. za ostatnie cztery kwartały obrotowe, wobec czego Zarząd Spółki CFI Holding S.A. uznaje wskazaną uchwałę Zarządu Spółki zależnej od Emitenta za znaczącą.