Home    Raport Bieżący nr 38/2012
   Temat:
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki INTAKUS S.A. w upadłości układowej zwołanego na dzień 27 czerwca 2012 roku

Na podstawie § 38 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd INTAKUS S.A. w upadłości układowej przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które mają być podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zwołanym na dzień 27 czerwca 2012 roku. Pełny tekst projektów uchwał i sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej zawierają załączniki do niniejszego raportu.

 

załącznik: projekty uchwał

 

załącznik: sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2011