Home    Raport Bieżący nr 38/2017
   Temat:
Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego i zmiany statutu

Zarząd CFI Holding S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informacje (ze strony www.ems.ms.gov.pl) o zarejestrowaniu w dniu 8 września 2017 roku przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział KRS podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta do kwoty 28 232 100,00 zł oraz o zmianie statutu Spółki.

Podwyższenie kapitału zakładowego jest wynikiem objęcia akcji serii C, o czym Emitent informował w raporcie bieżącym 31/2017 z dnia 14 lipca 2017 roku.

O uchwałach podwyższających kapitał zakładowy Emitent informował w raporcie bieżącym nr 19/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 roku.

Aktualna wysokość i struktura kapitału zakładowego kształtuje się następująco:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 28 232 100 zł (słownie: dwadzieścia osiem milionów dwieście trzydzieści dwa tysiące sto złotych) i dzieli się na: 56 464 200  (słownie: pięćdziesiąt sześć milionów czterysta sześćdziesiąt cztery dwieście ) akcji o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda,  w tym

1) 27523000 (słownie: dwadzieścia siedem milionów pięćset dwadzieścia trzy tysiące) akcji serii A;

2) 26189000 (słownie: dwadzieścia sześć milionów sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych akcji serii B

3) 2752200 (słownie: dwa miliony siedemset pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście) akcji serii C

Aktualna liczba głosów wynosi w kapitale Spółki wynosi 56 464 200  (słownie: pięćdziesiąt sześć milionów czterysta sześćdziesiąt cztery dwieście ).

W wyniku rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego zmianie uległ  § 6 ust. 1 Statutu Spółki:

W miejsce dotychczasowego brzmienia:

  1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 26.856.000,00 (słownie: dwadzieścia sześć milionów osiemset pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych) zł i dzieli się na:
  2. a) 27.523.000 (słownie: dwadzieścia siedem milionów pięćset dwadzieścia trzy tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii A oznaczonych numerami od A01 do A27.523.000,
  3. b) 26.189.000 (słownie: dwadzieścia sześć milionów sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B oznaczonych numerami B01 do B26.189.000”.

 

  • 6 ust 1 otrzymał nowe brzmienie:

 

  1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 26.856.500,00 (słownie: dwadzieścia sześć milionów osiemset pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset) złotych i nie więcej niż 28.232.100,00 (słownie: dwadzieścia osiem milionów dwieście trzydzieści dwa tysiące sto) złotych i dzieli się na:
  2. a) 27.523.000 (słownie: dwadzieścia siedem milionów pięćset dwadzieścia trzy tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii A oznaczonych numerami od A01 do A27.523.000;
  3. b) 26.189.000 (słownie: dwadzieścia sześć milionów sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B oznaczonych numerami B01 do B26.189.000;-
  4. c) nie mniej niż 1000 (słownie: jeden tysiąc) akcji i nie więcej niż 2.752.200 (dwa miliony siedemset pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii C oznaczonych numerami od C0000001 do nie więcej niż C2752200.

Michał Kawczyński

Wiceprezes Zarządu

 

 

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.