Home    Raport bieżący 39/2017
   Temat:
Informacja o zmianie stanu posiadania akcji w trybie art. 70 ustawy o ofercie publicznej

Informacja o zmianie stanu posiadania akcji w trybie art. 70 ustawy o ofercie publicznej

Zarząd CFI Holding S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od akcjonariusza Zbigniewa Rożniaty informację  o zmianie stanu posiadania akcji.

Akcjonariusz Zbigniew Rożniata  przekazał Emitentowi następujące informacje:

  1. Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału

Rejestracja w dniu 8 września 2017 roku  przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, podwyższenia kapitału zakładowego Spółki CFI Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu o emisję akcji serii C do kwoty 28 232 100,00 zł, obejmującą emisję 2.752.200 (dwa miliony siedemset pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście akcji ) o wartości nominalnej 0,50 zł każda.

  1. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów;

Przed powyższym zdarzeniem, akcjonariusz posiadał 2.900.000 (słownie: dwa miliony dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela  serii B Spółki, stanowiących 5,4 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do 2.900.000 (słownie: dwa miliony dziewięćset tysięcy) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (5,4 % głosów na Walnym Zgromadzeniu).

  1. Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów.

Obecnie akcjonariusz posiada 2 900 000 (dwa miliony dziewięćset tysięcy akcji serii B i 2752200 (dwa miliony siedemset pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście) akcji serii C stanowiących łącznie  10,1 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do 5.652.200 (pięć milionów sześćset pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki ( 10,1 % głosów na Walnym Zgromadzeniu).

 

  1. Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje Spółki.

Akcjonariusz nie zawierał żadnych porozumień, których przedmiotem jest przekazanie uprawnień do wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Nie posiada ponadto podmiotów zależnych posiadających akcje Spółki, nie występują też inne osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

  1. Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c

Nie dotyczy

 

  1. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych, dacie ich wygaśnięcia oraz dacie lub terminie, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji

Nie dotyczy.

  1. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa

w art. 69b ust. 1 pkt 2, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych oraz dacie wygaśnięcia tych instrumentów finansowych

Nie dotyczy.

  1. Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie art. 69 ust. 4 pkt 2, 7 i 8 Ustawy i jej procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów.

Wskazano powyżej

 

 

Michał Kawczyński

Wiceprezes Zarządu

 

 

Podstawa prawna: Artykuł 70 ustęp 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, tj. z dnia 15 września 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1639)