Home    Raport Bieżący nr 37/2015
   Temat:
Zawiadomienie o sprzedaży akcji Spółki

Zarząd spółki pod firmą CFI Holding S.A. (zwaną dalej „Spółką”), działając na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych informuje, że w dniu 4 września 2015 roku otrzymał zawiadomienie od Spółki BL 10 Sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą we Wrocławiu o sprzedaży akcji Spółki i zmniejszeniu stanu posiadania poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów.

 

W zawiadomieniu przekazanym zgodnie z art. 69 ust. 1 i ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, BL 10 Sp. z o.o. S.K.A. poinformowała, iż w okresie od 3 marca 2015 roku do 26 sierpnia 2015 roku zbyła na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie 18.304 (słownie: osiemnaście tysięcy, trzysta cztery) akcji Spółki CFI Holding S.A.

 

Zarząd CFI Holding S.A. zawiadamia, iż po dokonaniu powyższej transakcji zbycia akcji, Spółka BL10 Sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą we Wrocławiu posiada łącznie 72.352 (słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące, trzysta pięćdziesiąt dwa) akcji Emitenta, stanowiących 5,38 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniających do 72.352 (słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące, trzysta pięćdziesiąt dwa) głosów, stanowiących 5,38% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, co oznacza, że wbrew treści zawiadomienia, jej stan posiadania nie zmniejszył się poniżej poziomu 5 % ogólnej liczby głosów.

 

treść zawiadomienia