Home    Raport Bieżący nr 37/2012
   Temat:
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki INTAKUS S.A. w upadłości układowej na dzień 27 czerwca 2012 roku.

Na podstawie § 38 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd INTAKUS S.A. w upadłości układowej informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 27 czerwca 2012 roku, na godz. 10:00, które odbędzie się we Wrocławiu, w sali konferencyjnej przy ul. Jugosłowiańskiej 65D. Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu ZWZA zawiera załącznik do niniejszego raportu.

 

załącznik: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy