Home    Raport bieżący nr 37/2016
   Temat:
Informacja o sprzedaży akcji Spółki i zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

Zarząd spółki pod firmą CFI Holding S.A. (zwaną dalej „Spółką”, „Emitentem”), działając na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, informuje, że w dniu 18 października 2016 roku otrzymał zawiadomienie od Spółki Phimage Limited z siedzibą na Cyprze o sprzedaży akcji Spółki oraz zmniejszeniu stanu posiadania poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów.

W zawiadomieniu przekazanym zgodnie z art. 69 ust. 1 i ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Spółka Phimage Limited poinformowała, iż w wyniku trzech umów cywilnoprawnych zawartych w dniu 13 października 2016 roku poza obrotem regulowanym, dokonała zbycia 7.803.160 akcji CFI Holding S.A. o wartości nominalnej 0,50 zł i stanowiących 14,53% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawnionych do 7.803.160 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (14,53 % głosów na Walnym Zgromadzeniu).

Po dokonaniu powyższych transakcji zbycia akcji, Spółka Phimage Limited nie posiada akcji Emitenta, ani praw do głosu na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Emitenta, przy czym nie wykluczyła nabycia akcji Spółki w przyszłości w celach inwestycyjnych.