Home    Raport bieżący nr 38/2016
   Temat:
Rozwiązanie umowy z animatorem rynku oraz opuszczenie przez Emitenta Programu Wspierania Płynności akcji

Zarząd CFI Holding S.A. (dalej: Emitent) informuje, że w następstwie znacznego zwiększenia liczby transakcji odnotowanych na rynku regulowanym, których przedmiotem są akcje Emitenta w konsekwencji sliptu akcji, o którym Emitent informował raportem bieżącym nr 22/2016, Zarząd Spółki mając na uwadze m.in. redukcję kosztów prowadzonej działalności, podjął decyzje o wypowiedzeniu umowy z animatorem rynku – Domem Maklerskim BDM S.A., która ulegnie rozwiązaniu z dniem 31 października 2016 roku.

Wobec powyższego Spółka CFI Holding S.A. z dniem 31 października 2016 roku, opuści Program Wspierania Płynności akcji, o przystąpieniu do którego, informowała raportem bieżącym nr 10/2016.