Home    Raport bieżący nr 36/2016
   Temat:
Informacja o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

Zarząd spółki pod firmą CFI Holding S.A. (zwaną dalej „Spółką”), działając na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych informuje, że dnia 18 października 2016 roku otrzymał zawiadomienie od Pana Andrzeja Witkowskiego (zwanego dalej „Akcjonariuszem”), iż w związku z wykonaniem umowy cywilnoprawnej zawartej poza obrotem regulowanym w dniu 13 października 2016 roku, Akcjonariusz nabył 2.000.000 (słownie: dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących 3,72 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawnionych do 2.000.000 (słownie: dwóch milionów) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (3.72 % głosów na Walnym Zgromadzeniu).

W związku z przedmiotową transakcją, Akcjonariusz posiada aktualnie 14.400.000 (słownie: czternaście milionów czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela  stanowiących 26,81 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawnionych do 14.400.000 (słownie: czternaście milionów czterysta tysięcy) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (26,81 % głosów na Walnym Zgromadzeniu).

Przed powyższym zdarzeniem, Akcjonariusz posiadał 12.400.000 akcji Spółki akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących 23,09 % udziałów w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do 12.400.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (23,09 % głosów na Walnym Zgromadzeniu).

Akcjonariusz w związku z celami inwestycyjnymi, nie wyklucza dalszego zwiększania lub zmniejszenia liczby nabytych akcji Spółki CFI Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu.

Akcjonariusz nie zawierał żadnych porozumień, których przedmiotem jest przekazanie uprawnień do wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Nie posiada ponadto podmiotów zależnych posiadających akcje Spółki, nie występują też inne osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.