Home    Raport Bieżący nr 36/2015
   Temat:
Wygaśnięcie mandatu osoby nadzorującej Emitenta

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Spółki CFI Holding S.A. (zwaną dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje, że w związku z powołaniem Pana Michała Hieronima Bartczaka na Wiceprezesa Zarządu Spółki Central Fund of Immovables Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, pozostającej spółką zależną od Emitenta, o czym Emitent informował raportem bieżącym nr 35/2015, w konsekwencji przepisu art. 387 § 1 i § 3 k.s.h., z dniem 1 września 2015 roku, wygasł mandat do sprawowania przez Pana Michała Hieronima Bartczaka funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki CFI Holding S.A.

 

W związku z powyższym, Zarząd Spółki CFI Holding S.A. podejmie działania zmierzające do niezwłocznego uzupełnienia składu Rady Nadzorczej, która zgodnie z § 12 Statutu Spółki, winna składać się od pięciu do siedmiu członków.