Home    Raport Bieżący nr 37/2014
   Temat:
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki INTAKUS S.A. na dzień 18 czerwca 2014 roku.

Na podstawie § 38 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd INTAKUS S.A. informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 18 czerwca 2014 roku, na godz. 12:00, które odbędzie się we Wrocławiu w budynku przy ul. Teatralnej 10-12, w sali konferencyjnej na 5 piętrze. Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu NWZ zawiera załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

 

W ramach uchwały nr 4 planowana jest zmiana Statutu w ten sposób, że:

po § 6 Statutu Spółki dodany zostanie nowy § 6a w następującym brzmieniu:

㤠6a.

Na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 4 z dnia 18 czerwca 2014 r. kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 13.152.162,60zł (słownie: trzynaście milionów sto pięćdziesiąt dwa tysiące sto sześćdziesiąt dwa złote i sześćdziesiąt groszy ) poprzez emisję nie więcej niż 1.315.216.260 (słownie: jeden miliard trzysta piętnaście milionów dwieście szesnaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii L, o wartości nominalnej 00,01 zł (słownie: jeden grosz) każda.”

 

W ramach uchwały nr 5 planowana jest zmiana Statutu w ten sposób, że:

dotychczasowy § 6 ust. 1 i 2 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:

„1.  Kapitał zakładowy Spółki wynosi 26.847.837,40 zł (dwadzieścia sześć milionów osiemset czterdzieści siedem tysięcy osiemset trzydzieści siedem złotych czterdzieści groszy) i dzieli się na:

– 120.000.000 (słownie: sto dwadzieścia milionów) akcji na okaziciela serii A, oznaczonych numerami od 1 do 120.000.000;

– 80.000.000 (słownie: osiemdziesiąt milionów) akcji na okaziciela serii B, oznaczonych numerami od 120.000.001 do 200.000.000;

– 300.000.000 (słownie: trzysta milionów) akcji na okaziciela serii C, oznaczonych numerami od 200.000.001 do 500.000.000;

– 62.500.000 (słownie: sześćdziesiąt dwa miliony pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii D, oznaczonych numerami od 500.000.001 do 562.500.000;

– 1.013.650.000 (słownie: jeden miliard trzynaście milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii E, oznaczonych numerami od E01 do E1.013.650.000

– 244.664.249 (dwieście czterdzieści cztery miliony sześćset sześćdziesiąt cztery tysiące dwieście czterdzieści dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii F, oznaczonych numerami od F01 do F244.664.249;

– 67.757.225 (słownie: sześćdziesiąt siedem milionów siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii G, oznaczonych numerami od G01 do G67.757.225;

– 744.062.268 (słownie: siedemset czterdzieści cztery miliony sześćdziesiąt dwa tysiące dwieście sześćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii H, oznaczonych numerami od H01 do H744.062.268;

– 36.249.998 (słownie: trzydzieści sześć milionów dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii I, oznaczonych numerami od I01 do I36.249.998;

– 15.900.000 (słownie: piętnaście milionów dziewięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii K, oznaczonych numerami od K01 do K15.900.000.

  1. Wartość nominalna jednej akcji wynosi 1(słownie: jeden) grosz.”

otrzymają odpowiednio brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 40.000.000 zł (słownie: czterdzieści milionów złotych) i dzieli się na:

  1. a) 606.825 (słownie: sześćset sześć tysięcy osiemset dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii A oznaczonych numerami od A01 do A606.825;
  2. b) nie więcej niż 1.393.175 (słownie: jeden milion trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto siedemdziesiąt pięć) akcji na okaziciela serii B oznaczonych numerami od B01 do nie więcej niż B 1.393.175.
  3. Wartość nominalna jednej akcji wynosi 20 zł (słownie: dwadzieścia złotych).”

 

W ramach uchwały nr 7 planowana jest zmiana Statutu w ten sposób, że:

po § 6a Statutu Spółki dodany zostanie nowy § 6b w następującym brzmieniu:

㤠6b

Na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 7 z dnia 18 czerwca 2014 r. kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 2.500.000,00 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż 125.000 (słownie: sto dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii [___], o wartości nominalnej 20,00 zł (słownie: dwadzieścia złotych) każda.”

 

 

Jednocześnie Zarząd przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał i ich załączników, które mają być podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 18 czerwca 2014 roku.

 

treść projektów uchwał i ich załączników