Home    Raport Bieżący nr 38/2014
   Temat:
Zawarcie znaczącej umowy

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Zarząd Spółki INTAKUS S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 2 czerwca 2014 roku otrzymał podpisane przez drugą stronę cztery umowy z dnia 31 maja 2014 roku zawarte ze Spółką Central Fund of Immovables Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (Inwestor). Każda z zawartych umów obejmuje  wykonanie kompleksowych robót budowlanych czterech poszczególnych nieruchomości, w których Emitent występuje jako Generalny Wykonawca wraz z jednoczesnym podpisaniem z Inwestorem, również odrębnie zawartych na poszczególne nieruchomości, 4 umów podwykonawczych związanych m.in. z dostawą materiału, osprzętu i wyposażenia, jak i wykonaniem ustalonych pomiędzy stronami określonych prac  budowlanych na nieruchomościach Inwestora, położonych na terenie miasta Łódź tj. przy ul. Piotrkowskiej 47/Zielona 2, Piotrkowska 13/Próchnika 2, Placu Zwycięstwa 2 – budynek H, Placu Zwycięstwa  2 – budynek frontowy, które łącznie spełniają kryterium zawarcia przez Emitenta znaczącej umowy.

 

Łączna wartość powyższej opisanych umów zawartych z Emitentem, jako Generalnym Wykonawcą, stanowi kwotę 6.200.000,00 zł netto, która może ulec zmianie w przypadkach przewidzianych w umowach tj. w przypadku zmiany zakresu prac objętych umowami, natomiast łączna wartość w/w umów podwykonawczych określona została na kwotę 5.580.000,00 zł netto i również może ulec zmianie w przypadkach przewidzianych w umowach tj. w przypadku zmiany zakresu prac objętych umowami, co razem daje wartość wszystkich zawartych umów na łączną kwotę 11.780.000,00 zł.

 

Z pośród powyższych umów, umową o najwyższej wartości jest umowa zawarta w dniu 31 maja 2014 roku ze Spółką Central Fund of Immovables Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi na wykonanie przez Emitenta, jako Generalnego Wykonawcę, określonych tą umowa kompleksowych robót budowlanych dotyczących należącej do Inwestora nieruchomości położonej w Łodzi przy Placu Zwycięstwa 2 w Łodzi – budynek frontowy.

Wartość tej umowy wynosi 2.000.000,00 złotych netto i obejmuje w sposób ryczałtowy zarówno przewidywany koszt materiałów, sprzętu oraz robocizny, ale i także koszt wynagrodzenia należnego  Emitentowi. Wartość tej umowy może ulec zmianie, w przypadku zmiany zakresu prac objętych umową .

 

Pozostałe warunki umów na roboty budowlane oraz umów podwykonawczych nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

W umowie tej nie zostały przewidziane postanowienia dotyczące kar umownych, a wobec czego nie zostało również przewidziane postanowienie dotyczące tego, czy zapłata kar umownych uprawnia do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość kar umownych.

W umowie nie został przewidziany żaden warunek, w tym zawieszający lub rozwiązujący, natomiast w umowie został przewidziany graniczny termin zakończenia robót budowlanych na dzień 31 grudnia 2015 roku.

 

Łączna wartość powyższej opisanych umów zawartych przez Emitenta z Inwestorem, jako zawartych w okresie ostatnich 12 miesięcy przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta, tym samym spełnia przesłanki uznania ją za umowę znaczącą.