Home    Raport Bieżący nr 36/2014
   Temat:
Zmiana kryterium uznawania umów za znaczące oraz aktywów za aktywa o znacznej wartości

Zarząd Intakus S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako „Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości, że podjął w dniu 19 maja 2014 roku decyzję o zmianie kryterium uznawania umów za znaczące oraz aktywów za aktywa o znacznej wartości (dotychczas 10% przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Intakus S.A. w upadłości układowej za okres czterech ostatnich kwartałów obrotowych Spółki), przyjmując kryterium 10% kapitałów własnych.

W ocenie Zarządu Spółki, biorąc pod uwagę, iż spółka zakończyła proces upadłości układowej, a kapitały własne przyjęły wartość dodatnią, odpadła przesłanka poprzedniej zmiany kryterium uznawania umów za znaczące oraz aktywów za aktywa o znacznej wartości przyjęta z dniem 7 marca 2013 roku (o czym spółka informowała raportem bieżącym numer 15/2013 z 7 marca 2013 roku) a wartość 10% kapitałów własnych Spółki stosowana jako kryterium oceny aktywów i umów będzie pozwalała na właściwą ocenę ich znaczenia dla sytuacji Spółki. Nowe kryterium będzie stosowane od dnia publikacji niniejszego raportu.