Home    Raport Bieżący nr 36/2012
   Temat:
Rozwiązanie znaczącej umowy.

Na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 30/2012 z dnia 8 maja 2012 roku, Zarząd INTAKUS S.A. w upadłości układowej informuje, iż w dniu 17 maja 2012 roku otrzymał od spółki GANT PM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SUDETY S.K.A. pismo, zawierające wezwanie do zapłaty kary umownej w wysokości 1.300.818,95 złotych, tytułem odstąpienia przez GANT PM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SUDETY S.K.A. z winy Emitenta, od zawartej z Emitentem w dniu 22 grudnia 2010 roku umowy o roboty budowlane w systemie generalnego wykonawstwa. Emitent obowiązany jest dokonać płatności kary umownej w terminie 3 dni od dnia doręczenia wezwania, tj. do dnia 20 maja 2012 roku. Podanie niniejszej informacji do wiadomości publicznej uzasadnione jest faktem, iż wezwanie Emitenta do zapłaty kary umownej może mieć istotny wpływ na ocenę sytuacji finansowej Emitenta.