Home    Raport bieżący nr 35/2016
   Temat:
Zawiadomienie o nabyciu akcji spółki przez Wiceprezesa Zarządu Spółki

Zarząd CFI Holding S.A. (dalej: Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 17.10.2016 roku otrzymał zawiadomienie od Wiceprezesa Zarządu Pana Michała Kawczyńskiego w trybie art. 160 ust 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2016 poz. 1636 z późn. zm), zgodnie z treścią którego Pan Michał Kawczyński w wyniku transakcji dokonanych w dniu 17.10.2016 roku na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie nabył 46.000 (słownie: czterdzieści sześć tysięcy) akcji Emitenta po cenie średniej 2,44 złotych (słownie: dwa złote czterdzieści cztery grosze) za akcję Emitenta co daje łącznie wartość transakcji na kwotę 112.082,78 zł (słownie: sto dwanaście tysięcy osiemdziesiąt dwa złote siedemdziesiąt osiem groszy).

Transakcje zostały dokonane w trybie sesyjnym na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Osoba zawiadamiająca jest zobowiązana do przekazania informacji o zawartych transakcjach na akcjach Emitenta z tytułu pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Emitenta.