Home    Raport Bieżący nr 35/2015
   Temat:
Powołanie osób zarządzających w spółce zależnej od Emitenta

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Spółki CFI Holding S.A. (zwaną dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 31 sierpnia 2015 roku, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Central Fund of Immovables Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, stanowiącej podmiot zależny od Emitenta, podjęło uchwałę w sprawie zwiększenia ilości członków zarządu z jednej do trzech osób.

 

W związku z powyższym w dniu 31 sierpnia 2015 roku, jako nowych członków zarządu Spółki Central Fund of Immovables Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi powołano Pana Michała Pawła Kawczyńskiego oraz Pana Michała Hieronima Bartczaka, powierzając im pełnienie funkcji Wiceprezesów Zarządu Spółki. Wobec powyższego, do reprezentacji Spółki Central Fund of Immovales Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi uprawniona jest Prezes Zarządu Joanna Feder-Kawczyńska działająca samodzielenie, oraz Wiceprezesi Pan Michał Paweł Kawczyński oraz Pan Michał Hieronim Bartczak działający łącznie.

 

Informacje dotyczące wykształcenia oraz przebiegu pracy zawodowej nowych członków zarządu Spółki znajdują się w załącznikach.

 

Pan Michał Paweł Kawczyński, pozostaje jednocześnie Wiceprezesem Zarządu Spółki CFI Holding S.A. Według złożonego przez Pana Michała Pawła Kawczyńskiego oświadczenia nie wykonuje on działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności CFI Holding S.A. oraz nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, bądź nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Michał Kawczyński nie widnieje również w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych

 

Pan Michał Hieronim Bartczak, pozostaje jednocześnie Członkiem Rady Nadzorczej Spółki CFI Holding S.A. Według złożonego przez Pana Michał Bartczaka oświadczenia nie wykonuje on działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności CFI Holding S.A. oraz nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Michał Bartczak nie widnieje również w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.