Home    Raport Bieżący nr 35/2014
   Temat:
Uchwała Zarządu GPW – dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji serii E

Zarząd Spółki Intakus S.A. (dalej jako Emitent) informuje, że 16 maja 2014 roku otrzymał uchwałę Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych S.A. nr 581/2014 z dnia 16 maja 2014 roku w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki Intakus S.A.

Zgodnie z uchwałą Zarządu Giełdy do obrotu giełdowego na rynku równoległym dopuszczonych jest 1.013.650.000 (miliard trzynaście milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E Emitenta, o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda (Akcje).

Zarząd Giełdy postanowił wprowadzić z dniem 21 maja 2014 roku w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku równoległym Akcje, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 21 maja 2014 roku rejestracji Akcji i oznaczenia ich kodem “PLINTKS00013”.