Home    Raport Bieżący nr 35/2012
   Temat:
Wypowiedzenie znaczącej umowy kredytowej przez Getin Noble Bank S.A..

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Spółki INTAKUS S.A. w upadłości układowej informuje, iż w dniu 17 maja 2012 roku Emitent otrzymał od Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Bank”), wypowiedzenie znaczącej umowy kredytu hipotecznego – kredyt „Biznes” o numerze DK/KR-B/10040/90, zawartej pomiędzy Emitentem a Bankiem w dniu 26 lutego 2009 roku. Zgodnie z treścią wypowiedzenia, umowa kredytu hipotecznego ulegnie rozwiązaniu z upływem 30 dni od dnia doręczenia Emitentowi wypowiedzenia, tj. z dniem 17 czerwca 2012 roku. Przedmiotem umowy kredytu hipotecznego było udzielenie Emitentowi kredytu przeznaczonego na budowę systemu gospodarczego oraz na refinansowanie wydatków poniesionych w związku z budową systemu gospodarczego. Przyczyną wypowiedzenia wyżej opisanej umowy, podawaną wyłącznie przez Bank, jest pogorszenie się sytuacji ekonomiczno – finansowej Emitenta w stopniu powodującym brak zdolności kredytowej do poprawnej obsługi zobowiązań kredytowych. Skutkiem finansowym wypowiedzenia umowy kredytu hipotecznego jest wymagalność z dniem 18 czerwca 2012 roku całości środków kredytowych wraz z odsetkami liczonymi na dzień 7 maja 2012 roku oraz kosztami, w łącznej wysokości 8.326.332,22 złotych. Wskazana kwota podlegać będzie obowiązkowi zwrotu na rzecz Banku, wraz z odsetkami karnymi, liczonymi na dzień zapłaty.