Home    Raport Bieżący nr 34/2014
   Temat:
Rejestracja zmiany w Statucie Spółki

Zarząd Intakus S.A. (dalej Emitent, Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości, iż w dniu 28 kwietnia 2014 roku otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o zarejestrowaniu w dniu 7 kwietnia 2014 roku nowej treści statutu Spółki, zgodnie z uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie reprezentacji Spółki, o której to zmianie Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 76/2013 z 31 grudnia 2013 roku oraz zgodnie z uchwałą nr 3 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 19 lutego 2014 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki, a także uchwały numer 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 19 lutego 2014 roku w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru w stosunku do akcji serii I, J oraz K, podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru w drodze emisji akcji serii I, J oraz K oraz zmiany Statutu Spółki, o których Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 18/2014 z 20 lutego 2014 roku.

 

 

Statut został zmieniony w ten sposób, że:

– § 6 ust. 1 Statutu Spółki, którego dotychczasowa treść w brzmieniu:

 

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 16.189.837,42 zł (słownie: szesnaście milionów sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset trzydzieści siedem złotych 42/100) i dzieli się na:

– 120.000.000 (słownie: sto dwadzieścia milionów) akcji na okaziciela serii A, oznaczonych numerami od 1 do 120.000.000;

– 80.000.000 (słownie: osiemdziesiąt milionów) akcji na okaziciela serii B, oznaczonych numerami od 120.000.001 do 200.000.000;

– 300.000.000 (słownie: trzysta milionów) akcji na okaziciela serii C, oznaczonych numerami od 200.000.001 do 500.000.000;

– 62.500.000 (słownie: sześćdziesiąt dwa miliony pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii D, oznaczonych numerami od 500.000.001 do 562.500.000;

– 244.664.249 (dwieście czterdzieści cztery miliony sześćset sześćdziesiąt cztery tysiące dwieście czterdzieści dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii F, oznaczonych numerami od F01 do F244.664.249;

– 67.757.225 (słownie: sześćdziesiąt siedem milionów siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii G, oznaczonych numerami od G01 do G67.757.225;

– 744.062.268 (słownie: siedemset czterdzieści cztery miliony sześćdziesiąt dwa tysiące dwieście sześćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii H, oznaczonych numerami od H01 do H744.062.268;”

 

otrzymał brzmienie:

 

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 26.847.837,40 zł (dwadzieścia sześć milionów osiemset czterdzieści siedem tysięcy osiemset trzydzieści siedem złotych czterdzieści groszy) i dzieli się na:

– 120.000.000 (sto dwadzieścia milionów) akcji na okaziciela serii A, oznaczonych numerami od 1 do 120.000.000;

– 80.000.000 (osiemdziesiąt milionów) akcji na okaziciela serii B, oznaczonych numerami od 120.000.001 do 200.000.000;

– 300.000.000 (trzysta milionów) akcji na okaziciela serii C, oznaczonych numerami od 200.000.001 do 500.000.000;

– 62.500.000 (sześćdziesiąt dwa miliony pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii D, oznaczonych numerami od 500.000.001 do 562.500.000;

– 1.013.650.000 (jeden miliard trzynaście milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii E, oznaczonych numerami od E01 do E1.013.650.000;

– 244.664.249 (dwieście czterdzieści cztery miliony sześćset sześćdziesiąt cztery tysiące dwieście czterdzieści dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii F, oznaczonych numerami od F01 do F244.664.249;

– 67.757.225 (sześćdziesiąt siedem milionów siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii G, oznaczonych numerami od G01 do G67.757.225;

– 744.062.268 (siedemset czterdzieści cztery miliony sześćdziesiąt dwa tysiące dwieście sześćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii H, oznaczonych numerami od H01 do H744.062.268;

– 36.249.998 (trzydzieści sześć milionów dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii I, oznaczonych numerami od I01 do I36.249.998;

– 15.900.000 (piętnaście milionów dziewięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii K, oznaczonych numerami od K01 do K15.900.000.”

 

– § 6a Statutu Spółki, którego dotychczasowa treść w brzmieniu:

 

„- 1.013.650.000 (słownie: jeden miliard trzynaście milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii E, oznaczonych numerami od E01 do E1.013.650.000;”

 

została w całości wykreślona.

 

– § 13 ust. 3 Statutu Spółki, którego dotychczasowa treść w brzmieniu:

 

„Do zaciągania zobowiązań i dokonywania rozporządzeń w wysokości do 1.000.000 (jednego miliona) Euro upoważniony jest każdy Członek Zarządu. Do zaciągania zobowiązań i dokonywania rozporządzeń w wysokości przekraczającej kwotę 1.000.000 (jednego miliona) Euro wymagane jest współdziałanie dwóch Członków Zarządu lub Członka Zarządu z prokurentem”

 

otrzymał brzmienie:

 

„Do zaciągania zobowiązań i dokonywania rozporządzeń w wysokości do 3.000.000 (trzech milionów) Euro upoważniony jest każdy Członek Zarządu. Do zaciągania zobowiązań i dokonywania rozporządzeń w wysokości przekraczającej kwotę 3.000.000 (trzech milionów) Euro wymagane jest współdziałanie dwóch Członków Zarządu lub Członka Zarządu z prokurentem.”

 

Treść tekstu jednolitego Statutu Spółki, który uwzględnia dokonaną zmianę stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

 

Jednocześnie Zarząd informuje, iż na podstawie tego samego postanowienia Sądu Rejonowego we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nastąpiła rejestracja akcji serii I oraz serii K o których Spółka informowała w raportach bieżących numer 27/2014 oraz 28/2014 z 27 lutego 2014 roku.

Zgodnie z podanymi wówczas informacjami, kapitał zakładowy Spółki wynosi obecnie 26.847.837,40 zł (dwadzieścia sześć milionów osiemset czterdzieści siedem tysięcy osiemset trzydzieści siedem złotych czterdzieści groszy) i dzieli się na 2.684.783.740 (dwa miliardy sześćset osiemdziesiąt cztery miliony siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące siedemset czterdzieści) sztuk akcji, uprawniających do 2.684.783.740 (dwa miliardy sześćset osiemdziesiąt cztery miliony siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące siedemset czterdzieści) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Akcje serii I oraz serii K będą przedmiotem dematerializacji i wprowadzenia na rynek regulowany.

 

Podstawa prawna: § 5 pkt 9) oraz § 38 ust.1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

Tekst jednolity statutu