Home    Raport Bieżący nr 34/2012
   Temat:
Rozwiązanie znaczącej umowy.

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Spółki INTAKUS S.A. w upadłości układowej informuje, iż w dniu 14 maja 2012 roku Emitent, jako wykonawca, podpisał ze spółką GANT PM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością PRZYLESIE S.K.A., jako inwestorem, aneks do zawartej w dniu 6 sierpnia 2010 roku umowy o roboty budowlane w systemie generalnego wykonawstwa, której przedmiotem było wykonanie przez Emitenta dwóch budynków (budynku F i budynku H) zlokalizowanych w Opolu przy ul. 10 Sudeckiej Dywizji Zmotoryzowanej wraz z wszelkimi niezbędnymi przyłączami oraz niezbędnym odcinkiem drogi dojazdowej wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenów zieleni. Wynagrodzenie należne Emitentowi za wykonanie wyżej opisanej umowy o roboty budowlane wynosić miało łącznie 17.495.720,18 złotych netto. Wyżej wskazanym aneksem strony umowy stwierdziły przeprowadzenie inwentaryzacji robót, wykonanych przez Emitenta do dnia 30 marca 2012 roku i podpisanie protokołów inwentaryzacji oraz zgodnie wyłączyły z zakresu umowy o roboty budowlane wykonanie robót niewykonanych przez Emitenta do dnia 30 marca 2012 roku, do wykonania których Emitent obowiązany był na mocy umowy o roboty budowlane. Strony zgodnie oświadczyły, iż protokoły inwentaryzacji stanowią protokół odbioru końcowego robót, wykonanych przez Emitenta. Jednocześnie strony postanowiły, iż nie przysługują im wobec siebie żadne nierozliczone lub niezaspokojone roszczenia z tytułu robót dodatkowych, zamiennych lub zaniechanych, wynikające z umowy o roboty budowlane z dnia 6 sierpnia 2010 roku, a aneks stanowi pełne i kompletne rozliczenie stron w zakresie robót wykonanych przez Emitenta do dnia 30 marca 2012 roku. Tym samym na mocy wyżej opisanego aneksu, umowa o roboty budowlane uległa rozwiązaniu w dniu 14 maja 2012 roku za porozumieniem stron. Skutkiem finansowym rozwiązania umowy o roboty budowlane z dnia 6 sierpnia 2010 roku jest ograniczenie wynagrodzenia należnego Emitentowi z tytułu rozwiązanej umowy o kwotę w wysokości 5.586.445,64 złote netto. O zawarciu w dniu 6 sierpnia 2010 roku znaczącej umowy o roboty budowlane Emitent informował raportem bieżącym o numerze 14/2010