Home    Raport Bieżący nr 33/2014
   Temat:
Informacja o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

Zarząd spółki pod firmą INTAKUS S.A. (zwaną dalej „Spółką”), działając na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, informuje, że dnia 8 kwietnia 2014 roku otrzymał zawiadomienie od Pana Marka Boryczki (zwanego dalej „Akcjonariuszem”), iż w związku ze zbyciem w okresie od 5 lutego 2014 roku do 28 marca 2014 roku w transakcjach sesyjnych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 20.237.950 (słownie: dwadzieścia milionów dwieście trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt) akcji spółki Intakus S.A., zmianie uległ udział Akcjonariusza w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, w wyniku zmniejszenia udziału w liczbie głosów do 4,99 % w ogólnej liczbie głosów w Spółce, wynoszącego poprzednio 5,76 % głosów.

Przed zmianą wysokości kapitału zakładowego Spółki Akcjonariusz posiadał bezpośrednio 151.237.975 (słownie: sto pięćdziesiąt jeden milionów dwieście trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących 5,76 % kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do 151.237.975 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (co dawało 5,76 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki).

Spółka zaznacza, iż w treści przesłanego przez akcjonariusza zawiadomienia znalazły się sprzeczne informacje, iż posiadane przez niego poprzednio akcje stanowiły 5,76% oraz 26,89% udziału w glosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki (oraz odpowiednio ten sam procent w kapitale zakładowym Spółki). Jednakże biorąc pod uwagę ogólną liczbę akcji oraz poprzednie oświadczenie akcjonariusza (o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym numer 58/2013 z 29 sierpnia 2013 roku) Spółka przyjęła, że z obu podanych wartości prawdziwa jest ta wskazując 5,76%, a druga z wartości znalazła się w zawiadomieniu omyłkowo jako pozostałość z poprzedniego zawiadomienia.

W chwili obecnej wobec zbycia 20.237.950 akcji Spółki Akcjonariusz posiada bezpośrednio 131.000.025 (słownie: sto trzydzieści jeden milionów dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela stanowiących 4,99 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do 131.000.025 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (które obecnie stanowią 4,99 % głosów na Walnym Zgromadzeniu).

Akcjonariusz nie zawierał żadnych porozumień, których przedmiotem jest przekazanie uprawnień do wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki Intakus S.A. w upadłości układowej. Nie posiada ponadto podmiotów zależnych posiadających akcje Spółki, nie występują też inne osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.