Home    Raport Bieżący nr 34/2013
   Temat:
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki INTAKUS S.A. w upadłości układowej na dzień 24 czerwca 2013 roku

Na podstawie § 38 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (dalej „Rozporządzenie”), Zarząd INTAKUS S.A. w upadłości układowej informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 24 czerwca 2013 roku, na godz. 13:00, które odbędzie się we Wrocławiu w sali konferencyjnej przy ul. Jugosłowiańskiej 65D. Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu NWZ zawiera załącznik do niniejszego raportu.

 

W ramach uchwały nr 24 planowana jest zmiana Statutu w ten sposób, że:

dotychczasowy § 6 ust. 1 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.625.000 (słownie: pięć milionów sześćset dwadzieścia pięć tysięcy) złotych i dzieli się na:

– 120.000.000 (słownie: sto dwadzieścia milionów) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A, oznaczonych numerami od 1 do 120.000.000;

– 80.000.000 (słownie: osiemdziesiąt milionów) akcji imiennych uprzywilejowanych serii B, oznaczonych numerami od 120.000.001 do 200.000.000;

– 300.000.000 (słownie: trzysta milionów) akcji na okaziciela serii C, oznaczonych numerami od 200.000.001 do 500.000.000;

– 62.500.000 (słownie: sześćdziesiąt dwa miliony pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii D, oznaczonych numerami od 500.000.001 do 562.500.000.”

otrzymuje brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 18.196.064,07 zł (słownie: osiemnaście milionów sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćdziesiąt cztery złote 07/100) i nie więcej niż 20.696.064,07 (słownie: dwadzieścia milionów sześćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćdziesiąt cztery złote 07/100) i dzieli się na:

– 120.000.000 (słownie: sto dwadzieścia milionów) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A, oznaczonych numerami od 1 do 120.000.000;

– 80.000.000 (słownie: osiemdziesiąt milionów) akcji imiennych uprzywilejowanych serii B, oznaczonych numerami od 120.000.001 do 200.000.000;

– 300.000.000 (słownie: trzysta milionów) akcji na okaziciela serii C, oznaczonych numerami od 200.000.001 do 500.000.000;

– 62.500.000 (słownie: sześćdziesiąt dwa miliony pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii D, oznaczonych numerami od 500.000.001 do 562.500.000;

– nie mniej niż 141.136.916 (słownie: sto czterdzieści jeden milionów sto trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset szesnaście) i nie więcej niż 391.136.916 (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt jeden milionów sto trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset szesnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii F, oznaczonych numerami od F 01 do nie mniej niż F141.136.916 i nie więcej niż F391.136.916;

– 67.757.225 (słownie: sześćdziesiąt siedem milionów siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii G, oznaczonych numerami od G01 do G67.757.225;

– 744.062.268 (słownie: siedemset czterdzieści cztery miliony sześćdziesiąt dwa tysiące dwieście sześćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii H, oznaczonych numerami od H01 do H744.062.268;

– nie więcej niż 36.249.998 (słownie: trzydzieści sześć milionów dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii I, oznaczonych numerami od I01 do nie więcej niż I36.249.998;

– nie więcej niż 252.000.000 (słownie: dwieście pięćdziesiąt dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii J, oznaczonych numerami od J01 do nie więcej niż J252.000.000;

– nie więcej niż 15.900.000 (słownie: piętnaście milionów dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii K, oznaczonych numerami od K01 do nie więcej niż K15.900.00.”

 

Jednocześnie na podstawie § 38 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Zarząd przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał i ich załączników, które mają być podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 24 czerwca 2013 roku.