Home    Raport bieżący nr 33/2016
   Temat:
Informacja o rozpoczęciu przekazywania raportów bieżących o kwartalnych przychodach ze sprzedaży usług, materiałów i towarów Grupy Kapitałowej CFI Holding S.A.

Zarząd CFI Holding S.A. informuje, że od października 2016 r. będzie przekazywać w formie raportów bieżących informacje o wstępnych kwartalnych przychodach netto ze sprzedaży usług, towarów i materiałów Grupy Kapitałowej CFI Holding S.A., co może stanowić dla inwestorów istotną informację dla oceny wartości akcji Emitenta i przyczyni się do większej transparentności informacji przekazywanych przez CFI Holding S.A.

Raporty bieżące informujące o wielkości przychodów, będą publikowane najpóźniej do 20 dnia miesiąca następującego po zakończonym kwartale.

Pierwszy raport zawierający powyższą informację za III kwartał 2016 r. wraz z okresem porównywalnym, opublikowany zostanie do dnia 15 października 2016 r.

Spółka będzie przekazywać w/w informacje, aż do odwołania, o czym Zarząd Spółki poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym. Zasady publikacji raportów okresowych przez Emitenta, nie ulegają zmianie.