Home    Raport bieżący nr 32/2016
   Temat:
Zakończenie przez spółkę zależną od Emitenta I etapu inwestycji oraz zawarcie umowy na opracowanie koncepcji oraz dokumentacji projektowo –architektonicznej dotyczącej rozbudowy obiektu Centrum Szkoleniowe Falenty

Zarząd CFI Holding S.A. (dalej: Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 06.10.2016 roku powziął informację, iż spółka zależna od Emitenta – Central Fund of Immovables sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (zwana dalej CFI) w dniu 06.10.2016 roku zakończyła I etap inwestycji na nieruchomości Centrum Szkoleniowego Falenty położonej w Falentach przy Al. Hrabskiej 4 obejmujący przebudowę, adaptację oraz podniesienie standardu części użytkowej obiektu Centrum Szkoleniowe Falenty, tj. w szczególności:

– 15 sal konferencyjnych;

– recepcji, powierzchni ogólnodostępnych i komunikacyjnych wraz z foyer;

– restauracji oraz sali śniadaniowej;

– powierzchni rekreacyjno-wypoczynkowej, krytego basenu o długości 20m, saun oraz jacuzzi.

Przeprowadzenie powyższej inwestycji przez Spółkę zależną od Emitenta miało na celu zwiększenie atrakcyjności Centrum Szkoleniowego Falenty na tle konkurencji, w tym zwiększenie przychodów z prowadzonej w tym obiekcie przez CFI działalności w konferencyjno-hotelowej.

Jednocześnie, w związku zakończeniem I etapu inwestycji na w/w nieruchomości CFI podpisała także w dniu 06.10.2016 roku umowę z biurem projektowym ZYXAK Architektura z siedzibą w Łodzi na opracowanie dokumentacji koncepcyjnej oraz projektowej, a także na uzyskanie pozwoleń na budowę dotyczących rozbudowy obecnej bryły obiektu Centrum Szkoleniowe Falenty o:

– parking podziemny na 65 miejsc parkingowych;

– powierzchnię nowych sal konferencyjnych wraz z foyer o powierzchni około 4.085 m2, w tym uzyskanie kolejnych 16 mobilnych sal konferencyjnych;

– 172 2-osobowe pokoje hotelowe

W wyniku powyższego łączna powierzchnia całkowita obiektu Centrum Szkoleniowe Falenty winna ulec zwiększeniu o dodatkową powierzchnię około 13.355 m2.

Zgodnie z treścią powyższej umowy, nowa część konferencyjno — hotelowa w/w obiektu ma być zaprojektowana w standardzie 3*.

Strony ustaliły termin przedstawienia stosownej dokumentacji tj. koncepcji architektoniczno – funkcjonalnej do dnia 31.12.2016 roku, zaś opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby uzyskania stosownych pozwoleń na budowę został określony na pół roku od zatwierdzenia opracowanej dokumentacji architektoniczno – funkcjonalnej przez CFI.

Pozostałe postanowienia zawartej pomiędzy Stronami umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 MAR (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE).