Home    Raport Bieżący nr 33/2013
   Temat:
Przerwa w głosowaniu na zgromadzeniu wierzycieli Intakus S.A. w upadłości układowej

Zarząd Intakus S.A. w upadłości układowej (dalej jako: “Spółka”) informuje, iż zgodnie z informacjami podanymi na dzisiejszym (tj. 24 maja 2013 roku) zgromadzeniu wierzycieli zwołanym w celu przeprowadzenia głosowania nad zawarciem układu z wierzycielami nastąpiła przerwa w głosowaniu wobec zaistnienia siły wyższej (alarm bombowy).

Wznowienie glosowania nastąpi dnia 3 czerwca 2013 roku o godzinie 10:00 w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych.

Zarządzona przerwa nie stanowi odroczenia głosowania zgodnie z przepisem art. 283 ust. 4 ustawy prawo upadłościowe i naprawcze.