Home    Raport Bieżący nr 32/2013
   Temat:
Korekta skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2013 roku

Zarząd Intakus S.A. w upadłości układowej (zwany dalej “Spółką”) informuje, że w związku z pomyłką pisarską w śródrocznym skonsolidowanym raporcie kwartalnym za I kwartał 2013 roku opublikowanym w dniu 15 maja 2013 roku, w ramach prezentacji Wybranych Danych Finansowych w wyniku błędnego przeniesienia danych, błędnie podano dane finansowe. W treści załączonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, dane zostały zamieszczone prawidłowo i nie wymagają korekty.

Podstawa prawna: §6 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późniejszymi zmianami).