Home    Raport bieżący nr 32/2017
   Temat:
Wstępna informacja o przychodach netto ze sprzedaży produktów, materiałów i towarów Grupy Kapitałowej CFI Holding S.A. za II kwartał 2017 r.

Zarząd CFI Holding S.A. w nawiązaniu do raportu bieżącego numer 33/2016 informuje, że wstępne skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży produktów, materiałów i towarów osiągnięte w II kwartale 2017 roku przez Grupę Kapitałową CFI Holding S.A. wyniosły ok. 40 141 tys. zł i były wyższe od przychodów netto osiągniętych przez Grupę Kapitałową CFI Holding S.A. w analogicznym II kwartale 2016 roku o ok. 7 018 tys. zł. Świadczy to zatem, że Grupa Kapitałowa CFI Holding S.A. osiągnęła dynamikę wzrostu przychodów netto ze sprzedaży na poziomie 21,19 %.

W ujęciu narastającym, wstępne przychody netto ze sprzedaży produktów, materiałów i towarów Grupy Kapitałowej CFI Holding S.A. za II kwartał 2017 roku, wyniosły ok. 70 323 tys. zł. i były wyższe o ok. 8 930 tys. zł, co oznacza wzrost wartości dynamiki przychodów netto ze sprzedaży o 14,55 % w ujęciu do analogicznego okresu roku poprzedniego.