Home    Raport bieżący nr 31/2017
   Temat:
Opłacenie akcji serii C w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta

Zarząd spółki CFI Holding S.A. (Emitent), informuję o tym, że w dniu 13 lipca 2017 roku w całości opłacone wkładami pieniężnymi zostały 2.752.200 (dwa miliony siedemset pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście) Akcji Serii C po jednostkowej cenie emisyjnej 0,50 PLN na podstawie art.431 §2 pkt.1) oraz uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta nr 4 z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii C w drodze subskrypcji prywatnej, związanej z tym zmiany Statutu Spółki, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji akcji nowych emisji serii C oraz wprowadzenia ich do obrotu na rynku regulowanym , o podjęciu której, Emitent informował raportem bieżącym nr 19/2017 z 28 kwietnia 2017 roku.

Spółka złoży stosowny wniosek do Krajowego Rejestru Sadowego zgodnie z przepisami K.S.H.. Stosownie do postanowień w/w uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, akcje serii C będą również przedmiotem dematerializacji i wprowadzenia na rynek regulowany.