Home    Raport bieżący nr 33/2017
   Temat:
Utrzymanie przez KNF decyzji o nałożeniu na Emitenta kary pieniężnej

Zarząd CFI Holding S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 28 lipca 2017 roku Emitent otrzymał decyzję Komisji Nadzoru Finansowego w przedmiocie utrzymania w mocy Decyzji dotyczącej nałożenia na Emitenta kary administracyjnej w wysokości 400.000 zł za nieprawidłowe wykonywanie obowiązków informacyjnych, o której Emitent informował w Raporcie Bieżącym nr 49/2016 z 8 grudnia 2016 roku.

Organ nadzoru uznał, że część zarzutów była nieuzasadniona i w tym zakresie umorzył postępowanie. Tym niemniej wysokość kary nałożonej przez KNF pozostała na dotychczasowym poziomie.

Jednocześnie Emitent informuje, iż nie podziela stanowiska organu nadzoru w części w jakiej utrzymał Decyzję w mocy i w złoży w właściwym terminie skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego