Home    Raport bieżący nr 31/2016
   Temat:
Zawarcie przez spółkę zależną od Emitenta umowy w sprawie realizacji wspólnego przedsięwzięcia deweloperskiego na nieruchomości położonej w Bełchatowie przy ul. Czaplinieckiej 44b

Zarząd CFI Holding S.A. (dalej: Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 28.09.2016 roku powziął informację, iż w wykonaniu listu intencyjnego z dnia 21.09.2016 roku, o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 29/2016 z dnia 21.09.2016 roku, Spółka zależna od Emitenta – Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Nasze Kąty” sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi zawarła w dniu 28.09.2016 roku ze Spółką VIART sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie umowę w sprawie realizacji wspólnego przedsięwzięcia/inwestycji na nieruchomości położonej w Bełchatowie przy ul. Czaplinieckiej 44b.

Zgodnie z treścią w/w umowy, jej przedmiotem jest zobowiązanie stron do realizacji wspólnego przedsięwzięcia/inwestycji obejmującej modernizację należącego do Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Nasze Kąty” sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi obiektu mieszkalnego 6-cio kondygnacyjnego  położonego w Bełchatowie przy ul. Czaplinieckiej 44b o powierzchni zabudowy wynoszącej 1.010 m2 i powierzchni całkowitej wynoszącej ok. 6.000 m2 celem uzyskania 108 samodzielnych lokali mieszkalnych o powierzchni od 29 m2 do 46 m2 przeznaczonych do sprzedaży. Zgodnie z ustaleniami stron umowy, w/w inwestycja stanowi pierwszy z trzech etapów inwestycyjnych zakładanych do realizacji na przedmiotowej nieruchomości zgodnie z uwarunkowaniami uchwalonego w 2015 roku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, przy czym pozostałe dwa etapy będą ewentualnie przedmiotem odrębnych umów.

Ustalone przez Strony nakłady inwestycyjne w przedmiotowej umowie, jakie będą poniesione na kompleksową realizację powyżej opisanego I etapu przedmiotowego wspólnego przedsięwzięcia, według wyliczeń dokonanych przez VIART sp. z o.o., nie przekroczą kwoty 3.800.000 zł netto.

W związku z powyższym, Strony w/w umowy ustaliły, iż powyżej opisane nakłady inwestycyjne będą sfinansowane przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Nasze Kąty” sp. z o.o., bądź przez podmioty z grupy kapitałowej Emitenta z własnych środków lub z finansowania zewnętrznego.

Jednocześnie, do obowiązków Spółki Towarzystwo Budownictwo Społecznego „Nasze Kąty” sp. z o.o. przewidzianych w/w umową należy udostępnienie w celu realizacji powyższej inwestycji obiektu mieszkalnego 6-cio kondygnacyjnego  położonego w Bełchatowie przy ul. Czaplinieckiej 44b o powierzchni zabudowy wynoszącej 1.010 m2 i powierzchni całkowitej wynoszącej ok. 6.000 m2 wraz z częścią działki gruntowej, na której posadowiony jest w/w obiekt, przy czym wartość nieruchomości objętej I etapem inwestycji powiększona o wartość nakładów poniesionych na realizację inwestycji będzie stanowiła koszt inwestycji, uwzględniany przy obliczaniu zysku z inwestycji stanowiącego podstawę do kalkulacji należnego VIART sp. z o.o. wynagrodzenia za wykonanie umowy.

VIART sp. z o.o., w związku z zawarciem przedmiotowej umowy oraz zobowiązaniem do realizacji powyżej opisanego wspólnego przedsięwzięcia/inwestycji, zobowiązana jest do kompleksowej realizacji całego procesu inwestycyjnego, w tym sprawowanie nadzoru inwestycyjnego oraz do realizacji działań marketingowych, jak i pozostałych działań związanych z inwestycją i sprzedaży powstałych w wyniku realizacji inwestycji samodzielnych lokali mieszkalnych w imieniu Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Nasze Kąty” sp. z o.o. w zamian za uzgodnione w umowie wynagrodzenie.

Wydanie przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Nasze Kąty” sp. z o.o. nieruchomości położonej w Bełchatowie przy ul. Czaplinieckiej 44b wraz z posiadaną dokumentacją na rzecz VIART sp. z o.o. celem realizacji objętej w/w inwestycji nastąpi najpóźniej do dnia 15.10.2016 roku, przy czym Strony dopuszczają możliwość przeniesienia praw i obowiązków na rzecz innego podmiotu.

Całość przychodów ze sprzedaży lokali mieszkalnych przysługiwać będzie Towarzystwu Budownictwa Społecznego „Nasze Kąty” sp. z o.o., natomiast w zamian za realizację w/w umowy VIART sp. z o.o. przysługiwać będzie wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 20% zysku netto ze sprzedaży lokali mieszkalnych, nie mniejszej jednak niż w wysokości 700.000,00 zł netto.

Pozostałe postanowienia zawartej pomiędzy Stronami umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Szacowana przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Nasze Kąty” sp. z o.o. wartość inwestycji określona w I etapie wynosi około 16.400.000,00 zł netto.

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 MAR (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE).