Home    Raport Bieżący nr 32/2015
   Temat:
Nabycie aktywa przez Spółkę zależną od Emitenta

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Spółki CFI Holding S.A. (Emitent) z siedzibą we Wrocławiu, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 82/2014 opublikowanego w dniu 31 grudnia 2014 roku informuje, iż spółka zależna od Emitenta tj. Central Fund of Immovables sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, w dniu 29 czerwca 2015 r. sfinalizowała umowę nabycia prawa wieczystego użytkowania nieruchomości stanowiącej działkę gruntu oznaczonej numerem 152 (sto pięćdziesiąt dwa) o obszarze 329 (trzysta dwadzieścia dziewięć) metrów kwadratowych, położonej w Toruniu przy ulicy Kopernika nr 38 (trzydzieści osiem) oraz prawo własności budynku biurowego – stanowiącego odrębny od gruntu przedmiot własności, dla której Sąd Rejonowy w Toruniu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Kw TO1T/00000207/1 w stanie wolnym od wszelkich zajęć, obciążeń, praw i roszczeń osób trzecich, ograniczeń w rozporządzaniu oraz praw rzeczowych, dokonując na rzecz Banku Polska Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zapłaty kwoty 1.755.000,00 zł, stanowiącej pozostałą część ceny sprzedaży określonej na kwotę 1.950.000,00 zł. Zapłata ceny sprzedaży nastąpiła ze środków własnych Spółki zależnej od Emitenta.

 

Równocześnie z zapłatą ceny sprzedaży, nastąpiło wydanie opisanej wyżej nieruchomości posiadającej przeznaczenie biurowo-usługowe na rzecz Spółki Central Fund of Immovables Sp. z o.o.

 

Zgodnie z informacjami wskazanymi w raporcie bieżącym nr 82/2014 z dnia 31 grudnia 2014 roku, celem i zamiarem Spółki zależnej od Emitenta jest dalsza komercjalizacja przedmiotowej nieruchomości, co winno przełożyć się na wyniki finansowe Spółki Central Fund of Immovables Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi oraz Grupy Kapitałowej CFI Holding S.A.

 

Wartość umowy przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta, tym samym spełnia przesłanki uznania ją za umowę znaczącą.