Home    Raport Bieżący nr 31/2015
   Temat:
Wykaz akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 27 czerwca 2015 roku

Na podstawie art. 70 pkt 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd CFI HOLDING S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 27 czerwca 2015 roku i posiadali co najmniej 5% głosów na tym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

 

1. Restata Investments Limited biorące udział w ZWZA z akcjami dającymi łącznie 126.000 głosów, które stanowiły 33,51 % udziału w głosach na ZWZA oraz 9,38 % w ogólnej liczbie głosów, posiadający łącznie akcje stanowiące 9,38 % w ogólnej liczbie głosów;

2. Glob Investment sp. z o.o. biorące udział w ZWZA z akcjami dającymi łącznie 125.000 głosów, które stanowiły 33,24 % udziału w głosach na ZWZA oraz 9,31 % w ogólnej liczbie głosów, posiadający łącznie akcje stanowiące 9,31 % w ogólnej liczbie głosów;

3. Ecco Inwestycje sp. z o.o. biorące udział w ZWZA z akcjami dającymi łącznie 125.000 głosów, które stanowiły 33,24 % udziału w głosach na ZWZA oraz 9,31 % w ogólnej liczbie głosów, posiadający łącznie akcje stanowiące 9,31 % w ogólnej liczbie głosów.