Home    Raport Bieżący nr 31/2013
   Temat:
Korekta jednostkowego raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2012 rok

Zarząd Intakus S.A. w upadłości układowej (zwany dalej “Spółką”) przekazuje do publicznej wiadomości korektę oświadczenia o ładzie korporacyjnym, skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Intakus S.A. za 2012, sprawozdania Zarządu z działalności Intakus S.A. w upadłości układowej oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Intakus S.A..
Wynika ona w ramach skonsolidowanego raportu rocznego z:
– błędnej informacji o stanie akcji, a co za tym idzie także błędnie oznaczonej wartości księgowej i zysku na akcję (strona 8, 9, 12, 13, 28, nota 17,1 strona 40 i 41 nota 33 raportu strona 58),
– wielokrotnego zamieszczenia błędnego umieszczenia roku “2011” w miejsce właściwego “2012”,
– pominięcia Pana Arkadiusza Paska w składzie Rady Nadzorczej oraz błędnego ujęcia funkcji Pana Ireneusza Radaczyńskiego jako “Prezesa Zarządu” zamiast “Wiceprezesa Zarządu” (strona 5),
– braku podania nazwy spółki stanowiącej głównego klienta (nota 1, strona 30),
– braku informacji o przeterminowanych należnościach handlowych oraz zmianie stanu odpisu aktualizującego wartość należności krótkoterminowych (nota 12.2, 12.3 oraz 12.5, strona 37 oraz 38),
– błędnym ujęciu danych dotyczących pozostałych kapitałów (ujęta za rok 2011) (nota 18, strona 42)
– braku informacji o zobowiązaniach handlowych krótkoterminowych i pozostałych zobowiązaniach (nota 21.2 raportu, strona 43),
– braku informacji o rozliczeniu międzyokresowym przychodów (nota 26.2, strona 56)
– braku informacji o kosztach według rodzaju (nota 29, strona 56),
– braku informacji o kosztach świadczeń pracowniczych (nota 30, strona 56)
– braku informacji o pozostałych przychodach i kosztach operacyjnych (nota 31, strona 57)
– braku informacji o zatrudnieniu (nota 35, strona 59),
– braku informacji o wynagrodzeniu wypłaconym członkom zarządu (nota 38, strona 61)
– omyłkowym zamieszczeniu informacji dotyczących roku 2011.
Ponadto w sprawozdaniach zarządu błędnie podano informację prokurentach Spółki (strona 16 sprawozdania Zarządu Grupy Kapitałowej, strona15 sprawozdania Zarządu Spółki) oraz stanie aktualnych i potencjalnych postępowań sądowych (strona 36 sprawozdania Zarządu Grupy Kapitałowej).
W oświadczeniu o ładzie korporacyjnym błędnie wskazano stan akcji akcjonariuszy posiadających znaczne pakiety akcji (strona 2).

Dokonane korekty mają charakter poprawienia błędów wynikłych z omyłek przy przenoszeniu odpowiednich wartości do szablonu sprawozdania finansowego. Zmiany zostały przedstawione Biegłemu Rewidentowi badającemu Sprawozdanie Finansowe Spółki, który podtrzymał swoje opinie.

Powyższe uzupełnienia nie mają wpływu na dane finansowe zawarte Raporcie Rocznym (wyłączywszy informacji o wartości księgowej akcji oraz zysku/straty na akcję). Nie ulegają także zmianie opublikowane wybrane dane finansowe.

Ponadto Spółka przekazuje do publicznej wiadomości treść omyłkowo niezamieszczonych w ramach raportu rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego spółki Intakus S.A. w upadłości układowej oraz stanowisk niezależnego biegłego rewidenta do sprawozdania skonsolidowanego Grupy Kapitałowej Intakus S.A. w upadłości układowej oraz jednostkowego sprawozdania finansowego spółki Intakus S.A. w upadłości układowej.

Treść dokumentów znajduje się w załączeniu.