Home    Raport bieżący nr 2/2017kor
   Temat:
Zawiadomienie o sprzedaży akcji Spółki – korekta

Zarząd CFI Holding S.A. (dalej: Emitent) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2017, opublikowanego w dniu 16 stycznia 2017 roku pragnie wskazać, iż w treści  rzeczonego raportu nastąpiła omyłka co do roku otrzymania od akcjonariusza – Resatata Investments Limited zawiadomienia w trybie przepisu art. 69 ust. 2  o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz co do roku zawarcia przez akcjonariusza umowy cywilnoprawnej w przedmiocie zbycia akcji Spółki.

W treści raportu wskazano, że Spółka otrzymała zawiadomienie o zbyciu akcji Spółki w dniu 16 stycznia 2016 roku, w związku z zawartą przez akcjonariusza umową cywilnoprawną poza obrotem regulowanym w dniu 16 stycznia 2016 roku, podczas gdy w obu przypadkach, nastąpiło to w dniu 16 stycznia 2017 roku, a nie jak błędnie wskazano w roku 2016.