Home    Raport Bieżący nr 3/2016
   Temat:
Zmiana znaczącej umowy zawartej przez Emitenta

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Spółki CFI Holding S.A. (Emitent, Spółka) z siedzibą we Wrocławiu informuje, iż spółka zależna od Emitenta tj. Central Fund of Immovables sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi w dniu 15 lutego 2016 r., przed notariuszem Mariuszem Wróblewskim w Kancelarii Notarialnej przy ul. Sienkiewicza 33/1 w Łodzi dokonała wraz z Bankiem Polska Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna za rep A nr 1590/2016 zmiany porozumienia z dnia 31 grudnia 2015 roku, o zawarciu którego Emitent informował raportem bieżącym nr 54/2015 z 31 grudnia 2015 roku, dotyczącego wykonania umowy zawartej pomiędzy wskazanymi podmiotami w dniu 31 grudnia 2014 roku za rep. A nr 13964/2014, zmienionej aneksem z dnia 30 września 2015 roku za rep A nr 9464/2015.

 

Na podstawie powyżej opisanego porozumienia strony oświadczyły, że w związku z nieusunięciem przez Spółkę pod firmą: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna  z siedzibą w Warszawie stanu nieruchomości, o którym mowa w § 1 pkt. 1)  porozumienia zawartego w dniu 31 grudnia 2015 roku oraz brakiem możliwości wydania nieruchomości objętej umową sprzedaży z dnia 30 września 2015 roku Rep. A 9464/2015 przed zapłatą całej ceny sprzedaży, dokonują zmiany terminu wykonania umowy określonego na dzień „15 lutego 2016 roku” na termin: „nie później niż do dnia 29 kwietnia 2016 roku.”.

 

Pozostałe warunki umowy zawartej w dniu 31 grudnia 2014 roku, zmienionej aneksem z dnia 30 września 2015 roku oraz porozumienia z dnia 31 grudnia 2015 roku, o zawarciu których Emitent informował raportami bieżącymi odpowiednio o numerach: 82/2014, 42/2015 oraz 54/2015, nie uległy zmianie.

Ponadto zgodnie z treścią powyższego aktu notarialnego, Spółka zależna od Emitenta poinformowała kontrahenta o spełnieniu ze swojej strony wszystkich warunków niezbędnych do wykonania umowy z dnia 31 grudnia 2014 roku, o zawarciu której Emitent informował raportem bieżącym nr 82/2014.

 

Wartość porozumienia przekracza 10 %  wartości przychodów Grupy Kapitałowej CFI Holding S.A. za ostatnie cztery kwartały obrotowe, wobec czego należy uznać ją za znaczącą.