Home    Raport Bieżący nr 4/2016
   Temat:
Rezygnacja osoby nadzorującej Emitenta

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Spółki CFI Holding S.A. (zwaną dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 23 lutego 2016 roku otrzymał informacje o  wypłynięciu do Spółki pisma Pana Grzegorza Winogradskiego datowanego na dzień 17 lutego 2016 roku, zawierające oświadczenie o rezygnacji z funkcji członka Rady Nadzorczej Emitenta z przyczyn osobistych.

 

W związku z powyższym, Zarząd Spółki CFI Holding S.A. informuje, iż zostaną podjęte stosowane działania zmierzające do niezwłocznego uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Emitenta.