Home    Raport Bieżący nr 2/2016
   Temat:
Zawarcie znaczących umów przez Spółkę zależną od Emitenta

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Spółki CFI HOLDING S.A. (Emitent, Spółka) z siedzibą we Wrocławiu informuje, iż Spółka zależna od Emitenta tj. Central Fund of Immovables Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi w dniu 12 lutego 2016 roku, zawarła z Bankiem Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie (Bank) umowy kredytowe na łączną kwotę 31.750.000,00 zł (słownie: trzydzieści jeden milionów, siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych) tj. umowę o kredyt inwestycyjny na podstawie której, udzielono Spółce zależnej od Emitenta kredyt w kwocie 27.725.000,00 zł (słownie: dwadzieścia siedem milionów, siedemset dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100) na okres od lutego 2016 roku do lutego 2021 roku, oraz umowę o kredyt obrotowy, na podstawie której, udzielono Spółce zależnej od Emitenta kredyt w kwocie 4.025.000,00 zł (słownie: cztery miliony, dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100) na okres od lutego 2016 roku do maja 2016 roku.

 

Przeznaczenie kredytu inwestycyjnego to finansowanie 80% kosztu zakupu netto nieruchomości położonych w: Opolu, przy ul. Krakowskiej 35, Gdańsku, przy ul. Marynarki Polskiej 59, Gdańsku, przy ul. Aleja Grunwaldzka 103, o czym Spółka informowała raportem bieżącym nr 82/2014. Oprocentowanie kredytu oparte jest o zmienną stawkę referencyjną WIBOR 3M, powiększoną o marżę Banku, przy czym odsetki płatne są w okresach miesięcznych począwszy od września 2016 roku.

 

Znaczące zabezpieczenie spłaty kredytu inwestycyjnego stanowić będą:

  1. a) przewłaszczenie kwoty pieniężnej (na podstawie art. 102 ustawy Prawo bankowe) (jako kaucja 3 miesięcznej raty kapitałowo-odsetkowej w wys. 347.000,00 PLN) – kwota podlegać będzie comiesięcznemu zwiększaniu z kwoty 170.000,00 PLN w pierwszym miesiącu kredytowania docelowo do kwoty 1.020.000,00 PLN w 6-tym miesiącu kredytowania z rachunku lokaty prowadzonego w Banku, a Kredytobiorca zobowiązuje się do aktualizacji w/w zabezpieczenia;
  2. b) umowy przelewu wierzytelności z wszystkich umów najmu finansowanych nieruchomości w Gdańsku (Al. Grunwaldzka 103), w Gdańsku (ul. Marynarki Polskiej 59) oraz w Opolu (ul. Krakowska 35);
  3. c) oświadczenie Spółki zależnej od Emitenta o poddaniu się na rzecz Banku wprost z tego aktu egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c. z całego mienia co do obowiązku zapłaty na rzecz Banku wszelkich sum pieniężnych z tytułu zobowiązań wynikających z Umowy, ze zmianami obowiązującymi w danym czasie, do maksymalnej kwoty 44.360.000,00 PLN (słownie złotych: czterdzieści cztery miliony trzysta sześćdziesiąt tysięcy 00/100),
  4. d) oświadczenie Spółki Krajowa Spółka Przemysłu Odzieżowego Polconfex Sp. z o.o. o poddaniu się na rzecz Banku wprost z tego aktu egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 6 k.p.c. do maksymalnej kwoty 104.262.000,00 PLN (słownie złotych: sto cztery miliony dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące 00/100) z mienia opisanego w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XVI Wydział ksiąg Wieczystych pod numerem KW: LD1M/00087979/0 obciążonego hipoteką łączną na rzecz Banku, w celu zaspokojenia wierzytelności pieniężnej przysługującej Bankowi na podstawie umów zabezpieczanych, ze zmianami obowiązującymi w danym czasie;
  5. e) hipoteka łączna do kwoty 104.262.000,00 PLN na nieruchomościach:

– w Opolu opisanej w KW nr OP1O/00050599/5;

– w Gdańsku opisanej w KW nr GD1G/00071409/8;

–  w Wrocławiu opisanej w KW nr WR1K/00098309/9;

– w Łodzi opisanej w KW nr LD1M/00085301/3

– w Łodzi opisanej w KW nr LD1M/00087979/0 – należącej do Krajowej Spółki Przemysłu Odzieżowego „POLCONFEX” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

– w Gdańsku opisanej w KW nr GD1G/00074455/6.

  1. f) cesja praw z polis ubezpieczeniowych dla nieruchomości wskazanych w lit. e).

 

Pozostałe warunki umowy kredytowej nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów.

 

Umowa kredytowa podpisana w dniu 12 lutego 2016 roku, nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych, jak również warunków rozwiązujących lub zawieszających.

 

Przeznaczenie kredytu obrotowego natomiast, to finansowanie nakładów inwestycyjnych tj. zakupu nieruchomości położonej w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 59. Oprocentowanie kredytu oparte jest o zmienną stawkę referencyjną WIBOR 1M, powiększoną o marżę Banku, przy czym odsetki płatne są w okresach miesięcznych.

 

Znaczące zabezpieczenie spłaty kredytu inwestycyjnego stanowić będą:

  1. a) oświadczenie Spółki Zależnej od Emitenta o poddaniu się na rzecz Banku wprost z tego aktu egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c. z całego mienia co do obowiązku zapłaty na rzecz Banku wszelkich sum pieniężnych z tytułu zobowiązań wynikających z Umowy, ze zmianami obowiązującymi w danym czasie, do maksymalnej kwoty 6.440.000,00 PLN (słownie złotych: sześć milionów czterysta czterdzieści tysięcy 00/100);
  2. b) opisana powyżej hipoteka łączna do kwoty 104.262.000,00 zł.

 

Pozostałe warunki umowy kredytu obrotowego nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów. Umowa ta nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych, jak również warunków rozwiązujących lub zawieszających.

 

Zarząd Emitenta ponadto zawiadamia, że równocześnie z zawarciem opisanych wyżej umów kredytowych, Spółka zależna od Emitenta podpisała aneksy do zawartych już wcześniej z Bankiem Millenium S.A. umów kredytowych na podstawie których, wskazana powyżej hipoteka łączna do kwoty 104.262.000,00 zł (słownie: sto cztery miliony, dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące złotych) ustanowiona na opisanych nieruchomościach, będzie stanowiła zabezpieczenie wszystkich udzielonych Spółce zależnej od Emitenta dotychczas kredytów.

 

Umowy kredytu zawarte w dniu 12 lutego 2016 roku, są odpowiednio drugą i trzecią umową kredytową zawartą przez Spółkę zależną od Emitenta w z  Bankiem w okresie ostatnich 12 miesięcy oraz piątą umową łączącą Spółkę Central Fund of Immovables Sp. z o.o. z Bankiem Millenium S.A. z siedzibą w Warszawie. Łączna wartość udzielonych Spółce zależnej od Emitenta  przez wskazany Bank kredytów opiewa na kwotę 66.250.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt sześć milionów, dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych).

 

Emitent oraz osoby zarządzające i nadzorujące Emitenta nie są powiązane z podmiotem i osobami nim zarządzającymi, na rzecz którego ustanowiono hipotekę.

 

Wartość umów przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta, a tym samym spełnia przesłanki uznania ich za umowy znaczące.