Home    Raport Bieżący nr 2/2012
   Temat:
Zawiadomienie Pani Iwony Kubicz Ludkowskiej

Na podstawie art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd INTAKUS S.A. informuje, iż w dniu 31 stycznia 2012 roku otrzymał od Pani Iwony Kubicz Ludkowskiej pełniącej funkcję prokurenta INTAKUS S.A. zawiadomienie o dokonanych w roku kalendarzowym 2011 transakcjach zbycia akcji spółki INTAKUS S.A., których wartość w roku kalendarzowym nie przekroczyła kwoty 5.000 EUR. Pani Iwona Kubicz Ludkowska poinformowała, iż w dniach 19 – 26 kwietnia 2011 roku w transakcjach sesyjnych zawartych na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, dokonała zbycia 8.509 akcji Emitenta za średnią cenę 1,32 PLN za jedną akcję. Szczegółowe zestawienie transakcji sprzedaży akcji przedstawia załącznik do niniejszego raportu.

 

Tabela zestawienia sprzedaży akcji.pdf