Home    Raport Bieżący nr 3/2011
   Temat:
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2011 roku.

  Zgodnie z § 103 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd INTAKUS S.A. przekazuje do publicznej wiadomości daty przesłania raportów okresowych w 2011 roku:

 1. Jednostkowy raport roczny za 2010 rok – 21 marzec 2011 roku.

 2. Skonsolidowany raport roczny za 2010 rok – 21 marzec 2011 roku.

 3. Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2011 roku – 16 maj 2011 roku.

 4. Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2011 roku – 31 sierpień 2011 roku.

 5. Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2011 roku – 14 listopad 2011 roku.

Zarząd INTAKUS S.A. oświadcza, że:

 • zgodnie z § 102 ust. 1 Rozporządzenia, Emitent nie będzie przekazywał odrębnego raportu kwartalnego za IV kwartał 2010 roku,

 • zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia, Emitent nie będzie przekazywał raportu kwartalnego za II kwartał 2011 roku,

 • zgodnie z § 83 ust. 1 Rozporządzenia, Emitent będzie przekazywał skonsolidowane raporty kwartalne zawierające kwartalną informację finansową jednostki dominującej
  i nie będzie przekazywał odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych za I oraz III kwartał 2011 roku,

 • zgodnie z § 83 ust. 3 Rozporządzenia, Emitent nie będzie przekazywał odrębnego jednostkowego raportu półrocznego.