Home    Raport Bieżący nr 4/2011
   Temat:
Rezygnacja osoby zarządzającej.

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 21 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd INTAKUS S.A. informuje, iż w dniu 11 lutego 2011 roku, otrzymał oświadczenie Pana Macieja Janickiego w sprawie rezygnacji z dniem 14 lutego 2011 roku z funkcji Wiceprezesa Zarządu.