Home    Raport Bieżący nr 2/2011
   Temat:
Zawarcie znaczącej umowy.

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd INTAKUS S.A. informuje, iż w dniu 19 stycznia 2011 roku zawarł umowę o roboty budowlane ze spółką BUDREM Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, jako Wykonawcą. Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Wykonawcę robót budowlanych polegających na wybudowaniu budynków mieszkalnych oznaczonych literami A i H, w realizowanej przez INTAKUS S.A., jako Generalnego Wykonawcę, inwestycji w miejscowości Polanica Zdrój. Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy wynosi 9.476.320,00 złotych netto i może ulec zmianie jedynie w przypadkach przewidzianych w umowie. Termin zakończenia robót jest zróżnicowany i dla budynku oznaczonego literą H określony został do dnia 30 listopada 2011 roku, a dla budynku oznaczonego literą A na 11 miesięcy od daty doręczenia Wykonawcy projektu budowlanego w części dotyczącej wykonania obiektów kubaturowych. INTAKUS S.A. uprawniony jest do obciążenia Wykonawcy karami umownymi z tytułu nieterminowego i nienależytego wykonania robót budowlanych w maksymalnej wysokości wynoszącej 10% wynagrodzenia. Naliczenie kar umownych jest możliwe jedynie w wypadku odstąpienia od umowy.

Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Kryterium uznania Umowy za znaczącą wynika z faktu, że jej wartość przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.