Home    Raport bieżący nr 2/2010
   Temat:
Pozew o rozwiązanie umów użytkowania wieczystego gruntu.

Zgodnie z § 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd INTAKUS S.A. informuje, iż w dniu 24 lutego 2010 roku otrzymał pozew o rozwiązanie umów użytkowania wieczystego gruntów położonych w Bolesławcu, przeznaczonych na realizację budowy osiedla domów jednorodzinnych. Wartość przedmiotu sporu określona przez Powoda wynosi 23.290,35 złotych. Pozew złożony został w Sądzie Rejonowym w Bolesławcu w dniu 5 lutego 2010 roku. Stronami postępowania są Gmina Miejska Bolesławiec występująca jako Powód i INTAKUS S.A. jako Pozwany. Emitent stoi na stanowisku, iż poza szeregiem braków formalnych pozwu, żądanie pozwu jest niezasadne.

Przekazanie informacji do publicznej wiadomości uzasadnione jest faktem, iż wartość gruntów objętych użytkowaniem wieczystym przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.