Home    Raport bieżący nr 30/2017
   Temat:
Nabycie aktywów przez Emitenta

Zarząd CFI Holding S.A. (dalej: Emitent, Spółka) zawiadamia, że w dniu 14 lipca 2017 r., Emitent zawarł z trzy umowy z trzema osobami fizycznymi, na podstawie których, nabył łącznie 1.261 udziałów w kapitale zakładowym Spółki Surtex sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000036173, co stanowi 68,3 % udziałów w kapitale zakładowym w/w podmiotu.

Cena transakcyjna, która wyniosła łącznie 7.994.740,00 zł (siedem milionów, dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące, siedemset czterdzieści złotych) została zapłacona przez Emitenta przy zawarciu transakcji, ze środków własnych Emitenta.

Spółka Surtex Sp. z o.o. zajmuje się działalnością handlową oraz wynajmem powierzchni biurowo-magazynowych.

CFI Holding S.A. nabyła przedmiotowe udziały, jako inwestycję krótkoterminową.