Home    Raport bieżący nr 30/2016
   Temat:
Zawarcie umowy inwestycyjnej przez Spółki zależne od Emitenta

Zarząd CFI Holding S.A. (dalej: Emitent) informuje, że w dniu 22 września 2016 roku, Spółka Central Fund of Immovables Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (zwana dalej również „CFI Sp. z o.o.”) oraz Spółka Food Market Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, tj. spółki zależne od Emitenta, zawarły umowę o współpracy związaną z rozpoczęciem przez Central Fund of Immovables Sp. z o.o. działalności na rynku usług gastronomicznych, przewidującą uruchomienie przez Central Fund of Immovables Sp. z o.o. nowych restauracji na przestrzeni 2016 oraz 2017 roku, przy wykorzystaniu potencjału technicznego, kadry oraz doświadczenia Food Market Sp. z o.o., w nieruchomościach stanowiących własność Spółki Central Fund of Immovables Sp. z o.o.:

– Farina Bianco – Al. Piłsudskiego 14 w Łodzi – planowany termin uruchomienia – IV kwartał 2016 roku;

– Wall Street – Al. Piłsudskiego 10 w Łodzi – planowany termin uruchomienia  – I kwartał 2017 roku;

– La Vende White – ul. Piotrkowskiej 47 w Łodzi – planowany termin uruchomienia  – II kwartał 2017 roku;

– Wall Street – ul. Piotrkowskiej 47   w Łodzi – planowany termin uruchomienia – II kwartał 2017 roku.

Zawarta pomiędzy Central Fund of Immovables Sp. z o.o. a Food Market Sp. z o.o. umowa przewiduje, iż kompleksowa obsługa nowo tworzonych restauracji będących własnością i zarządzanych przez Central Fund of Immovables Sp. z o.o., będzie wykonywana przez Spółkę Food Market Sp. z o.o.

Aktualnie Central Fund of Immovables Sp. z o.o. jest właścicielem praw do marki  oraz restauracji zlokalizowanej w zrewitalizowanej nieruchomości należącej do CFI położonej przy Al. Politechniki 2/Radwańskiej w Łodzi, działającej pod nazwą „Gęsi Puch”, natomiast jej prowadzeniem i zarządzaniem we własnym imieniu i na własny rachunek, na podstawie zawartej z CFI Sp. z o.o. umowy, zajmuje się Spółka Food Market Sp. z o.o.

Wstępne, szacowane przez Zarządy Spółek zależnych od Emitenta nakłady inwestycyjne na dostosowanie nieruchomości CFI Sp. z o.o. do potrzeb prowadzenia działalności gastronomicznej oraz kompleksowego wyposażenia wszystkich opisanych powyżej czterech – nowo tworzonych restauracji – zostały określone na kwotę ok. 3.600.000,00 zł netto, która to kwota w całości sfinansowana będzie ze środków własnych Central Fund of Immovables Sp. z o.o.

Zawarcie opisanej umowy, jest wyrazem woli uczestnictwa Central Fund of Immovables Sp. z o.o. w nowym segmencie rynku – rynku usług gastronomicznych – w ramach którego celem i zamiarem spółki Central Fund of Immovables Sp. z o.o., jest stworzenie nowych brandów restauracji oraz ich rozwój w dalszej perspektywie przy wykorzystaniu komercyjnego potencjału nieruchomości tej spółki, co winno przełożyć się na wyniki zarówno spółek zależnych od Emitenta, jak również całej Grupy Kapitałowej CFI Holding S.A.

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 MAR (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE).