Home    Raport Bieżący nr 29/2013/korekta
   Temat:
Zawarcie porozumienia z bankiem GetIn Noble Bank S.A – korekta

Zarząd Intakus S.A w upadłości układowej w związku z błędnym zamieszczeniem treści komunikatu nr 29/2013 poniżej zamieszcza jego prawidłowa treść:

Zarząd Intakus S.A. w upadłości układowej (dalej jako: “Spółka”) informuje, że w dniu wczorajszym (to jest 29 kwietnia 2013 roku) otrzymała zwrotnie podpisane przez GetIn Noble Bank S.A. z siedziba w Warszawie (dalej jako: “Bank”) (podpisane i nadane przez Spółkę dnia 24 kwietnia 2013 roku) porozumienie w celu określenia terminu oraz sposobu spłaty przez Spółkę wymagalnego zobowiązania Kredytowego wynikającego z tytułu umowy kredytu (o której wypowiedzeniu Spółka informowała w komunikacie 35/2012 z dnia 18 maja 2012 roku).
Strony ustaliły wysokość zobowiązania na kwotę łącznie 9.627.111,50 zł (słownie dziewięć milionów sześćset dwadzieścia siedem tysięcy sto jedenaście złotych 50/100). Bank postanowił umorzyć cześć zobowiązania w stosunku do Spółki w wysokości 1.049.745,50 zł (słownie milion czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset czterdzieści pięć złotych 50/100). Pozostała kwota wierzytelności została przez Spółkę uznana.
Uzgodniono, iż spłata zadłużenia następować będzie w następujący sposób:
– w okresie od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu w którym stało się prawomocne postanowienie o zatwierdzeniu układu w stosunku do Spółki do grudnia 2018 roku właśnie w okresach miesięcznych, spłata rat kapitałowo-odsetkowych, płatnych do 12-ego dnia każdego miesiąca. Ostateczna wysokość rat zostanie ustalona w harmonogramie, przy czym jej szacunkowa wartość na dzień sporządzenia porozumienia wynosi około 64.000,00 zł.
– do dnia 12 stycznia 2019 roku spłata raty balonowej w wysokości pozostałego zadłużenia z tytułu umowy kredytu, przy czym ostateczna wysokość raty zostanie określona w harmonogramie.
Wśród istotnych warunków porozumienia znalazło się uprawnienie do pobierania odsetek nie odbiegających od normy rynkowej; uprawnienie do dokonywania przez Spółkę dodatkowych spłat bez konieczności wnoszenia opłaty; zobowiązania Banku do nie prowadzenia działań egzekucyjnych.
Wszystkie istniejące zabezpieczenia wierzytelności pozostały w mocy.
Bank jest uprawniony do wypowiedzenia umowy lub do odstąpienia od niej w wypadku opóźnienia w spłacie powyżej 7 dni, skierowania egzekucji do majątku Spółki stanowiącej zabezpieczenie wierzytelności, uchylenia układu w stosunku do Spółki.
Warunkiem zawieszającym wejścia w życie porozumienia jest uprawomocnienie się postanowienia o zawarciu układu w stosunku do Spółki uwzględniającego przedłożone przez Spółkę propozycje układowe.
Umowa została uznana za znaczącą ze względu na kwotę zobowiązania, które przekracza co najmniej 10% przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Intakus S.A. w upadłości układowej za okres czterech ostatnich kwartałów obrotowych.
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (“Rozporządzenie”).