Home    Raport Bieżący nr 31/2011
   Temat:
Zawarcie aneksu do znaczącej umowy o roboty budowlane

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd INTAKUS S.A. informuje, iż w dniu 25 sierpnia 2011 roku zawarł aneks do znaczącej umowy o roboty budowlane zawartej w dniu 7 stycznia 2011 roku z Henrykiem Jaskólskim, jako podwykonawcą, której przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych polegających na wybudowaniu zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych, z wbudowanymi lokalami usługowymi, oznaczonych literami A i B, w realizowanej przez INTAKUS S.A., jako Generalnego Wykonawcę, inwestycji w miejscowości Polanica Zdrój przy ul. Zwycięzców-Fabryczna. Na mocy zawartego aneksu, w związku ze zwiększeniem zakresu robót budowlanych wykonywanych przez podwykonawcę, wynagrodzenie podwykonawcy zostało zwiększone do kwoty 1.995.500,00 zł za wykonanie budynku A oraz do kwoty 4.856.669,12 zł za wykonanie budynku B. Zmianie uległy także terminy wykonania robót dla budynku oznaczonego literą A oraz dla budynku oznaczonego literą B i zgodnie z aneksem przypadają na dzień 29 lutego 2012 roku. Pozostałe postanowienia umowy pozostały bez zmian. O zawarciu umowy o roboty budowlane z Henrykiem Jaskólskim Emitent informował raportem bieżącym numer 1/2011 z dnia 7 stycznia 2011 roku.

Kryterium uznania aneksu do znaczącej umowy o roboty budowlane jest fakt, iż jego wartość przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.