Home    Raport Bieżący nr 32/2011
   Temat:
Zawarcie aneksu do znaczącej umowy o roboty budowlane.

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd INTAKUS S.A. informuje, iż w dniu 25 sierpnia 2011 roku zawarł aneks do znaczącej umowy o roboty budowlane, zawartej w dniu 21 kwietnia 2011 roku ze spółką KEMAL sp. z o.o. której przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych polegających na wybudowaniu zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych, z wbudowanymi lokalami usługowymi, oznaczonych literami A i H, w realizowanej przez INTAKUS S.A., jako Generalnego Wykonawcę, inwestycji w miejscowości Polanica Zdrój przy ul. Zwycięzców-Fabryczna. Na mocy zawartego aneksu, w związku ze zmniejszeniem zakresu robót budowlanych wykonywanych przez KEMAL sp. z o.o. przysługujące mu wynagrodzenie zostało zmniejszone do kwoty 441.947,47 zł za wykonanie budynku A oraz do kwoty 2.441.995,06 zł za wykonanie budynku H. Zmianie uległy także terminy wykonania robót i dla budynku oznaczonego literą A przypadają na dzień 26 sierpnia 2011 roku, a dla budynku oznaczonego literą H na dzień 31 stycznia 2012 roku. Pozostałe postanowienia umowy pozostały bez zmian. O zawarciu umowy o roboty budowlane ze spółką KEMAL sp. z o.o Emitent informował raportem bieżącym numer 11/2011 z dnia 22 kwietnia 2011 roku.

Kryterium uznania aneksu do znaczącej umowy o roboty budowlane jest fakt, iż jego wartość przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.